หน้าแรก

ประมวลภาพกิจกรรม
ความร่วมมือทางวิชาการ และ การดำเนินงานร่วมกับองค์กรเครือข่าย
ผลงานนักศึกษา/รางวัล
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา (ภาคปกติ)
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา (ภาค กศ.บป.) เรียนเสาร์-อาทิตย์
ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง
นายชาตรี ลอยประโคน
ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์“สิ่งที่ได้จากสาขาวิชาการพัฒนาสังคม นี้ไม่ใช่ได้เพียงองค์ความรู้ในตำราเท่านั้น แต่สิ่งที่ได้มากกว่านั้นก็คือความรัก ความอบอุ่น ความเอาใจใส่จากอาจารย์ เพื่อน ที่มอบความรู้สึกเป็นกันเองตลอดเวลาเหมือนเป็นบ้านหลังที่สองที่เต็มไปด้วยไมตรีจิตความผูกพันทางจิตใจ และนอกเหนือจากนั้นทักษะองค์ความรู้ที่ได้เรียนมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการวิจัย การลงพื้นที่ศึกษาชุมชนการเรียนรู้งานด้านการพัฒนาชุมชน/สังคม สิ่งเหล่านี้เป็นตัวเปิดโลกทัศน์ที่กว้างใหญ่ให้กับตัวเองและองค์ความรู้ที่ได้มานั้นยังสามารถนำไปปรับใช้และต่อยอดในการทำงาน การดำเนินชีวิต และพัฒนาสังคมต่อไป”
นางสาวสุนทรี กอนไธสง
ตำเเหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย
ศูนย์วิจัยวิทยาลัยพัฒน์ศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์“สาขาวิชาการพัฒนาสังคมเป็นสาขาที่พัฒนาคนให้มีความรู้เเละทักษะในด้านการพัฒนาด้านต่างๆ ที่จำเป็นในการพัฒนาสังคมโดยเฉพาะ เพื่อให้ผู้เรียนได้นำความรู้ไปพัฒนาสังคมต่อไป การพัฒนาคนเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนา ประเทศให้ก้าวหน้า นอกจากนี้ยังเป็นสาขาที่ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงได้ลงไปสัมผัสกับชุมชนได้ไปศึกษาบริบทของชุมชนเเละวิถีชีวิตความเป็นอยู่ เเละความต้องการของคนในชุมชนเพื่อนไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เเละยังหล่อหลอมให้ผู้ที่เรียนมีจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคมอีกด้วย”
นางสาววิภาวรรณ กิรัมย์
ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดีหญิง (บ้านราชาวดีหญิง นนทบุรี)“เรียนพัฒนาสังคม ได้ช่วยเหลือสังคม ได้ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ด้อยโอกาสและต้องการการพัฒนา ได้ให้ความรู้และเป็นที่ปรึกษากับบุคคลอื่นในด้านการดำรงชีวิตประจำวัน เรียนรู้และเข้าใจในชีวิตของแต่ละคน”
นางสาวพรรณี  ใจสว่าง 
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองสิทธิแรงงานและป้องกันการค้ามนุษย์
มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) จังหวัดสมุทรสาคร“สาขาวิชาการพัฒนาสังคม เป็นสาขาที่สำคัญต่อสังคมและสาขาการพัฒนาสังคมได้สอนกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ เช่น กระบวนการลงสำรวจข้อมูล เทคนิคการเข้ามาของข้อมูล และขอบคุณทางสาขาการพัฒนาสังคมที่สอนให้บัณฑิตที่จบมาแล้วสามารถที่จะช่วยเหลือสังคมได้จริงช่วยเหลือพี่น้องแรงงานทั้งไทยและประเทศเพื่อนบ้านการนำกระบวนการเรียนรู้มาปรับใช้ในการทำงาน ลงสำรวจข้อมูล และ เทคนิคต่างๆ ที่นำมาสู่การช่วยเหลือสังคม”

 

ดร.ฟ้าประทาน เติมขุนทด
หัวหน้าสาขาวิชาฯ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง